Với chủ đề: "Tinh thần và Khát vọng Việt", Lễ Tôn vinh sự học lần thứ 20 tại Hà Nội đã được tổ chức thành công vào ngày 9/01 vừa qua. Phát biểu khai mạc chương trình, chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương khẳng định: "Những doanh nghiệp vĩ đại chỉ được tạo ra bởi những lãnh đạo tầm vóc. Trong đó, tư duy năng lực phán đoán, đầu óc tổ chức là những điều kiện cần, song điều kiện đủ để cộng hưởng là sự liêm chính, hoài bão lớn và một tinh thần Việt Nam".

 

 

Chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương phát biểu tại buổi lễ

 

Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của chuyên gia:

"Chào mừng các anh chị học viên yêu quý!

 

Kính thưa:

 

- Thầy Nguyễn Tất Thịnh – Chủ tịch Hội đồng Giảng huấn

 

- Anh Triệu Văn Dương – Chủ Tịch - TGĐ Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI.

 

Các chuyên gia/ giảng viên đại diện cho hơn 200 thành viên trong hội đồng giảng huấn.

 

Chúng tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến sự hiện diện của các quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay-  để cùng trân trọng tinh thần Doanh trí & Khát vọng Việt Nam.

 

Vinh dự ở vị trí là người điều phối, xin có 3 thông điệp chính.

 

Thông điệp 01: Doanh trí- nền tảng của sự phát triển.

 

Học vấn của mỗi người được bắt đầu và được tiếp tục khi chúng ta bước ra khỏi nhà trường. Người khôn ngoan bao giờ cũng đặt sự học tập suốt đời làm trọng.

 

Học tập không ngừng- học với những người đã làm nên, những bậc trí giả, rồi ta lại phải học làm lại cách làm mà chúng ta đã từng làm, giữ cho những kinh nghiệm của mình luôn mới để theo kịp với thời đại.

 

Đừng nuôi ảo tưởng: con người hoặc doanh nghiệp của mình là độc nhất vô nhị. Trong thế giới biến chuyển rất nhanh và mạnh mẽ, phần lớn kinh nghiệm của chúng ta trở nên ít tác dụng. Cái gì được xem là hữu ích 10 năm trước đây, hoàn toàn có thể bị thay thế.

 

Trải qua trăm năm những phương thức để quản trị một doanh nghiệp đã qua 4 giai đoạn, 4 trình độ: từ quản trị theo sự thuận tiện- quản trị theo khoa học- quản trị tiên tiến và từ những năm 1990, thế giới đã chuyển sang giai đoạn quản trị hiện đại dựa vào công nghệ và trí tuệ, đã có một sự phát triển tư duy ngoạn mục mà thành quả chính là sự thay đổi, tiến bộ xã hội diễn ra trên khắp địa cầu.

 

Động lực của những tấm gương thành đạt là sự tự khai sáng chính mình qua nỗ lực tự học- học thực. Kiến thức, liêm chính, tinh thần phụng sự quốc gia. Trong thời thế bây giờ, Doanh nhân – trí thức song hành chặt chẽ với nhau- đó là tinh thần doanh trí.

 

Doanh trí tạo bàn đạp, nền móng để chúng ta vẽ tiếp những ước mơ đẹp đẽ về một Việt Nam tự cường và phồn vinh, không sợ hãi, mất tự chủ trước sự thay đổi ghê ghớm của đối tác, thời cuộc.

 

Thông điệp 02: Tinh thần và Khát vọng Việt.

 

Trên thế giới đã có những doanh nhân khởi nghiệp trong khung cảnh của các chính sách tự do kinh doanh như Ford, Disney, Morita từ những năm đầu thế kỷ 20. Ở Việt Nam, chúng ta vẫn thường nghe thấy những tấm gương của những nhà kinh doanh như cụ Trí Độ, cụ Trương Văn Bền, ông bà Trịnh Văn Bô thời kỳ trước, bây giờ là VinGroup, FPT, VinaMilk, Viettel...

 

Họ là những tấm gương lớn, để lại nhiều bài học quý giá cho các doanh nhân, không chỉ là sử dụng hiệu quả đồng vốn, sinh lời, làm giàu cho cá nhân, gia đình, mà đã giúp được cho xã hội có thêm những giá trị và niềm sống tốt đẹp.

 

Doanh nghiệp được coi là vĩ đại không tuỳ thuộc vào mức độ có ích với xã hội chứ không phụ thuộc vào ngành nghề, vốn hay quy mô.

 

Những doanh nghiệp vĩ đại chỉ được tạo ra bởi những lãnh đạo tầm vóc. Trong đó, tư duy năng lực phán đoán, đầu óc tổ chức là những điều kiện cần, song điều kiện đủ để cộng hưởng là sự liêm chính, hoài bão lớn và một tinh thần Việt Nam.

 

Tinh thần Việt có thể mường tượng thông quan hình ảnh của bông lúa trĩu hạt, là kết tinh của những giọt mồ hôi, sự chăm chỉ, cần lao song khiêm cung.

 

Tinh thần Việt có thể minh hoạ thông qua hình ảnh của cây tre: Mềm dẻo nhưng bền vững, ý chí quật khởi, cùng thành Gióng dẹp tan giặc giã rồi lại bay về trời.

 

Có rất ít quốc gia gọi mình là Đất - Nước. Tổ quốc cũng chính là Đất - nơi mình được sinh ra, Nước - Là nguồn sống của mình. Hai từ này là thiêng liêng nhất.

 

Bổn phận, Danh dự, Đất nước. Ba từ thiêng liêng ấy cung kính nêu lên điều anh phải trở thành, điều anh có thể trở thành và điều anh sẽ trở thành.

 

Chúng ta học tập những văn minh song chúng ta chỉ có thể tự tin khi sở hữu tinh thần Việt Nam: bất khuất- bảo vệ đất Mẹ, tự cường giàu có.

 

Thông điệp 03: Chân lý!

 

Ở Việt Nam, có một tuyên ngôn dù sau một thế kỷ vẫn còn nguyên giá trị cho tương lai tốt đẹp được cụ Phan Châu Trinh phát biểu rõ ràng năm 1907. Tới năm 1933, cụ Huỳnh Thúc Kháng khái quát lại tư tưởng đó thành câu ngôn như sau: "Đồng bào ta, người nước ta, ai mà ham mến tự do, tôi xin có một vật rất quý báu tặng cho đồng bào, là CHI BẰNG HỌC".

 

CHI BẰNG HỌC là chân lý.

 

Đó là con đường sáng nhất, an toàn, hạnh phúc nhất của tất cả chúng ta! Là con đường để ta luôn thấy từng khoảnh khắc sống là có ý nghĩa, khai phóng, tự do.

 

Chúc anh chị có một buổi lễ của những khoảnh khắc đẹp. PTI và PBS luôn đồng hành cùng các anh chị".

 

Chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương - Cố vấn trưởng Trường Đào tạo Kinh doanh PBS - Đơn vị thành viên của Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI. 

 

***

"Ladies & Gentlemen!

 

Mr.Nguyen Tat Thinh – Chairman of the Lecturer Board

 

Mr. Trieu Van Duong – President-General Director of PTI Education Training Group

 

Experts / trainers who represent more than 200 members in the Lecturer Board,

 

 

We are very happy to see your presence today - to appreciate the spirit of Vietnamese Knowledge entrepreneurship & Aspiration.

 

Honored as a coordinator, I am pleased to have 3 main messages.

 

 

Message 01: Knowledge entrepreneurship-the foundation of development.

 

Everyone's education begins and continues as we walk out of school. Wise people always put lifelong learning first.

 

Continuously learning - studying with the creators, the intellectuals, then we have to learn to redo the way we used to do it, keeping our experiences fresh to keep up with the times.

 

Don't harbor an illusion: your person or your business is unique. In a rapidly changing world, much of our experience becomes of little use. What was considered useful 10 years ago can be completely replaced.

 

Over a hundred years, the methods to manage a business have passed 4 stages, 4 levels: from convenient management - scientific management - advanced management and since the 1990s, the world has been in the transition to modern governance based on technology and intelligence, there has been a spectacular development of thinking with the result of social change and progress happening all over the globe.

 

The driving force of these successful examples is self-enlightenment through real self-study efforts. Knowledge, integrity, national service spirit. In the present time, Entrepreneurs - intellectuals go hand in hand - that is the spirit of knowledge entrepreneurship.

 

Knowledge entrepreneurship creates a springboard, the foundation for us to continue drawing beautiful dreams about a resilient and prosperous Vietnam, without fear, losing control over the formidable changes of our partners and times.

 

Message 02: Vietnamese spirit and aspiration.

 

There have been entrepreneurs around the world in the context of free business policies such as Ford, Disney, Morita since the early 20th century. In Vietnam, we still often hear about the examples of the businessmen like Mr. Tri Do, Mr. Truong Van Ben, Mr. and Mrs. Trinh Van Bo in the past, now VinGroup, FPT, VinaMilk, Viettel ...

 

They are great examples, leaving many valuable lessons for entrepreneurs, not only using capital effectively, making profits, enriching individuals and families, but also helping society create more good values ​​and life.

 

Business is considered great regardless of its usefulness to society, not the industry, capital or scope. Great businesses are only created by great leaders. In which, thinking capacity, organizational mind are necessary conditions, but the enough condition for resonance is integrity, great ambition and a Vietnamese spirit.

 

The Vietnamese spirit can be envisioned through the image of a full-grain rice flower, the crystallization of sweat, hard work, and humility. The Vietnamese spirit can be illustrated through the image of a bamboo tree: Flexible but stable, the will to rebound, with Saint Giong quenching the enemy and flying back to heaven.

.

 

There are very few countries that call themselves Land - Water. The fatherland is also the Land - where I was born, Water - the source of life. These two words are the most sacred. Duty, Honor, Country. Those three sacred words respectfully state what you must be, what you can become, and what you will become.

 

 

We study civilizations, but we can only be self-confident when possessing the Vietnamese spirit: indomitable - protecting the motherland, self-reliant & rich.

 

Message 03: The Truth!

 

In Vietnam, there is a declaration that, after a century, still valid for a good future, was clearly stated by Mr.Phan Chau Trinh in 1907. By 1933, Mr. Huynh Thuc Khang generalized that thought to the proverb as follows: "Our compatriots, our people, whoever loves freedom, I would like to have a very valuable gift for you, always learning".

 

LEARNING is the truth.

 

It is the brightest, safest, happiest path for all of us! It is the way for us to always see every moment of our life being meaningful,free and liberated.

 

I wish you a celebration of good moments. PTI and PBS always accompany you ". Thank you!